Home / Operaty wodnoprawne

Operaty wodnoprawne

Opracowujemy operaty wodnoprawne niezbędne przy uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, do których zalicza się głównie:

 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych;
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • piętrzenie wody podziemnej;
 • uprawianie żeglugi poza śródlądowymi  drogami wodnymi;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • inne wymagane przez Prawo Wodne.

Dokumenty opracowywane są  ze szczególnym uwzględnieniem:

 • ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni,
 • ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
 • wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków.
Top