Home / Event / Pompy ciepła – przepisy prawne

Pompy ciepła – przepisy prawne

Procedura administracyjna w przypadku wykorzystania dolnego źródła ciepła.

 

Wykorzystanie ciepła ziemi, a więc wykonanie robót – wierceń, podlega przepisom prawa geologicznego i górniczego.
Zgodnie z powyższą ustawą przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć do starostwa powiatowego projekt robót geologicznych. Starostwo przyjmuje projekt, jednakże nie zatwierdza go w drodze decyzji  tak jak w przypadku np. wykonania studni głębinowej, projekt podlega jedynie zgłoszeniu. Roboty można rozpocząć jeżeli organ administracji geologicznej w czasie 30 dni nie zgłosi sprzeciwu.
Wiercenie wykonywać można tylko pod okiem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami geologicznymi.  Zgodnie bowiem z przepisami po zakończeniu prac należy udokumentować ich przebieg, sporządzając tzw. „inną dokumentację geologiczną”. W opracowaniu tym opisuje się rozpoznaną budowę geologiczną działki, na której prowadzone były roboty. Składają się na to głownie profil litologiczny otworów, rozpoznane w trakcie wiercenia  poziomy wodonośne, opis sposobu izolacji przewierconych warstw wodonośnych, wyniki prób ciśnieniowych układu jak i określenie w oparciu o inwentaryzacje geodezyjną dokładnej lokalizacji otworów. Sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem dokumentację przedkłada się w 3 egzemplarzach do właściwego starostwa.

Stan prawny rok 2017

Top